Όροι χρήσης

Πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων χρηστών,επισκεπτών,πελατών

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αποτελεί για την εταιρεία μας θέμα μείζονος σημασίας και θεμέλιο λίθο στην μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης ,την οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε.

Συλλέγουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στην διάθεσή μας κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του και συγκεκριμένα κατά την περιήγησή του προς αναζήτηση , παραγγελία και προμήθεια (αγορά) των προϊόντων που εμπορευόμαστε. Αυτά κατά κανόνα είναι: ονοματεπώνυμο , διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας , ΑΦΜ.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά αυτά δεδομένα, όταν πρόκειται να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί του ή για άλλους αναγκαίους σκοπούς που συνδέονται με αυτήν όπως ενδεικτικά:

  •  για την επεξεργασία παραγγελιών και πληρωμών, την έκδοση νομίμων παραστατικών, υπολογισμό φορολογικών υποχρεώσεων κλπ για προϊόντα και υπηρεσίες που έχει αγοράσει ή για επιστροφή χρημάτων,
  •  για προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και που πιστεύουμε ότι πιθανόν να τον ενδιαφέρουν ( σε περίπτωση όμως και μόνον που έχουμε λάβει προς τούτο την ρητή, σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή του),
  • για ενημέρωσή του ως προς την ενδεχόμενη διαθεσιμότητα προϊόντος που αναζητεί και τον ενδιαφέρει κ.λπ

Είναι περαιτέρω πιθανόν να απαιτηθεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα προς όφελος του χρήστη/επισκέπτη/αγοραστή, π.χ.:

  •  εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά του εξ αιτίας ελαττωματικού προϊόντος που αγόρασε και που χρήζει άμεσου ελέγχου ή που ο κατασκευαστής ανακαλεί
  •  για να καθορίσουμε τα πρότυπα χρήσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας , ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες του.

Διευκρινίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών/πελατών συλλέγονται πάντοτε για προκαθορισμένους , ρητούς και νόμιμους σκοπούς , είναι τα απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο, που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση , τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά , με την χρησιμοποίηση καταλλήλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων , την ανταπόκριση και ασφάλεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα . Διατηρούνται δε και αρχειοθετούνται , υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, περιοριστικώς και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους συγκεκριμένους εκάστοτε σκοπούς της επεξεργασίας τους.

Ειδικότερα, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 , ήτοι σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, (« GDPR») και την εν γένει συναφή ελληνική νομοθεσία, ήδη υφισταμένη και /ή που τυχόν θα εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του νέου αυτού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών αυτών δεδομένων, όπως επίσης και της τυχαίας ή παράνομης πρόσβασης σ΄αυτά, καταστροφής, απωλείας ή αλλοίωσης τους. Ειδικότερα, εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική ασφαλείας στα συστήματά μας και εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας στον τομέα αυτόν.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών/πελατών , εφ’όσον παραστεί ανάγκη , δύνανται να είναι ,εκτός από εμάς, οι εισαγωγείς και/ή αντιπρόσωποι των ειδών που τους ενδιαφέρουν, παραγγέλλουν ή αγοράζουν, οι μεταφορείς που διενεργούν την μεταφορά και την παράδοση των αγορασθέντων εμπορευμάτων, τυχόν τεχνικοί -σε περίπτωση αναγκαίας παρέμβασής τους -και το υπαλληλικό προσωπικό μας.

Η εταιρεία μας απαιτεί και εξασφαλίζει από τους ανωτέρω υπαλλήλους και συνεργάτες της, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της, να συμμετέχουν στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών αυτών δεδομένων, να διατηρούν και αυτοί τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων αυτών, να δεσμεύονται ότι η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται από άτομα που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο και επίβλεψή τους, ότι αυτά διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και ότι αναλαμβάνουν και οι ίδιοι τις ανάλογες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ασφαλείας έναντι της εταιρείας μας, σύμφωνα με το προαναφερθέν ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και ενημερώνει μονομερώς την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη και άνευ προειδοποιήσεως. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες να ενημερώνονται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Περαιτέρω, διευκρινίζουμε ότι οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες , υποκείμενα των επεξεργαζομένων προσωπικών δεδομένων, διατηρούν ανά πάσα στιγμή :

Ι) Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση, επικαιροποίηση, διαγραφή, περιορισμό ή αντίταξη στην ως άνω τήρηση και επεξεργασία , όπως επίσης και για την φορητότητα αυτών.

Υπεύθυνη Επεξεργασίας: κα Μ.Ζαμπετάκη , τηλ. 210 5141559, e-mail zabe@otenet.gr

ΙΙ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας (για περιστατικά προσβολής των προσωπικών δεδομένων, διακινδύνευσης της ασφαλείας τους και εν γένει παραβιάσεως των κειμένων διατάξεων) ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ.Κηφισίας 1-3 , Αθήνα 11523 , τηλ. 2106475600, e- mail complaints@dpa.gr και databreach@dpa.gr.

Πεδίο χρήσης του διαδικτυακού τόπου

Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας (aagores.gr) και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με τηνελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχήτων προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσίακαι/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Περιορισμοί χρήσης του διαδικτυακού τόπου

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις χρήσης, από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή γενικώς αποδεκτή πρακτική στην ισχύουσα δικαιοδοσία. Σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύετε να παραβιάσετε, μεταξύ άλλων, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι δε πράξεις σας ενδέχεται να επισύρουν αστικές και ποινικές κυρώσεις. Για τον λόγο αυτό, υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη, καταχρηστική, αντίθετη στα συναλλακτικά ήθη και αθέμιτη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να απέχετε από κάθε ενέργεια ή παράλειψη που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή ζημία στην εταιρεία ή σε τρίτους ή να επηρεάσει, απενεργοποιήσει, προκαλέσει δυσλειτουργία ή θέσει σε κίνδυνο τον διαδικτυακό μας τόπο.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματατης Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Πολιτική Cookies

 Η Εταιρεία μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου και της ιδιωτικότητας και ακολουθεί πολιτική Cookies.

Περιγραφή Προϊόντων

Η εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω του διαδικτυακού  της τόπου. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Χρήση απο Ανήλικους

Απαγορεύεται η χρήση του διαδικτυακού τόπου από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Επιστροφές Προϊόντων - Υπαναχώρηση - Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση - ακύρωση παραγγελίας

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.Σε περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών, προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης,ο πελάτης αρκεί να αποστείλει με mail  ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σαφή δήλωση υπαναχώρησης προς την εταιρεία, με την οποία θα μας ενημερώνειγια την απόφασή του να επιστρέψει το προϊόν. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του περί υπαναχώρησης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη(κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων θα βαρύνει τον πελάτη.

Εγγυήσεις Προϊόντων

Η εταιρεία συνοδεύει τα προϊόντα που διαθέτει μέσω του διαδικτυακούτης τόπου με τις σχετικές εγγυήσεις κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται. Η εταιρεία δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από εγγύηση, η αποστολή του προϊόντος προς επισκευή στην έδρα της αντίστοιχης αντιπροσωπείας , καθώς και εν συνεχεία η παραλαβή του εν λόγω προϊόντος, θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση του πελάτη.Όλα τα προιόντα που είναι προς πώληση και εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας είναι των επίσημων ελληνικών αντιπροσωπειών και οχι παραεμπορίου.Εγγύση αποτελεί η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς στο οποίο αναγράφετε η ημερομηνία αγοράς.

Ε.Ζαμπετάκης επε
Λένορμαν 161 Αθήνα τκ:10442
Tηλ.κέντρο:2105141559
Fax:2105148137
email:zabe@otenet.gr
email:info@aagores.gr