2ετή εγγύηση κατασκευάστη

 Όροι & Προϋποθέσεις εγγύησης BOSCH-SIEMES-NEFF-PITSOS για Ελλάδα & Κύπρο

Οι παρακάτω όροι που περιγράφουν τις προϋποθέσεις και το εύρος της εγγύησης που παρέχει η εταιρία μας «BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.», δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις εγγύησης του πωλητή («νόμιμη εγγύηση»), οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης με τον τελικό πελάτη και αντίστοιχα τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο. Για την παρούσα συσκευή παρέχουμε εγγύηση («εμπορική εγγύηση») που υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

1. Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους (υπ’ αριθ. 2 – 6), θα επιδιορθώσουμε δωρεάν βλάβες της συσκευής, εφόσον οφείλονται σε ελάττωμα υλικού ή/και κατασκευής και μας γνωστοποιηθούν αμέσως μετά την ανακάλυψή τους και εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παράδοση στον πρώτο χρήστη. Εάν το ελάττωμα καταστεί εμφανές εντός έξι (6) μηνών από την παράδοση, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για ελάττωμα στο υλικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα.

2. Η εγγύηση δεν καλύπτει εύθραυστα εξαρτήματα, όπως γυαλί ή πλαστικό, καθώς και λαμπτήρες. Μικρές αποκλίσεις από την καθορισμένη ποιότητα, οι οποίες δεν επηρεάζουν την αξία και την καταλληλότητα προς χρήση της συσκευής, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Οι ζημίες που προκαλούνται από τις χημικές και ηλεκτροχημικές επιπτώσεις του νερού ή/και γενικά προκαλούνται από ανώμαλες περιβαλλοντικές συνθήκες, δεν οδηγούν σε υποχρεώσεις από την εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και για ζημίες που προκαλούνται από ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας ή για την περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με ακατάλληλες ουσίες. Επίσης δεν υφίσταται εγγύηση για ελαττώματα στη συσκευή που προκαλούνται από ζημίες κατά τη μεταφορά, για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι, από λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση, κακή χρήση, μη οικιακή χρήση, έλλειψη φροντίδας ή μη τήρηση οδηγιών λειτουργίας ή συναρμολόγησης. Η αξίωση από την εγγύηση παύει να υφίσταται εάν οι επισκευές ή οι παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εμάς για το σκοπό αυτό ή εάν οι συσκευές μας έχουν εφοδιαστεί με ανταλλακτικά, συμπληρώματα ή εξαρτήματα, τα οποία δεν αποτελούν πρωτότυπα εξαρτήματα και εάν η επισκευή ή η παρέμβαση από ένα μη-εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή η ενσωμάτωση εξαρτημάτων που δεν είναι πρωτότυπα, οδήγησε σε ελάττωμα.

3. Η αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής με βάση την εγγύηση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα, κατά την κρίση μας, να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται με στερούμενα ελαττωμάτων εξαρτήματα, χωρίς χρέωση. Οι συσκευές που μπορούν να μεταφερθούν εύκολα (π.χ. με ένα επιβατικό αυτοκίνητο) και για τις οποίες ζητείται η επιδιόρθωση βάσει της παρούσας εγγύησης, πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν στο πλησιέστερο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών ή στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρεται στη σύμβαση. Επισκευές στο χώρο εγκατάστασης μπορούν να ζητηθούν μόνο για συσκευές, οι οποίες είναι σταθερά εγκατεστημένες στο χώρο λειτουργίας τους. Για την παροχή της εγγύησης πρέπει να προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης ή τουλάχιστον η ημερομηνία αγοράς. Τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα θα γίνουν ιδιοκτησία μας.

4. Σε περίπτωση που αρνηθούμε την επιδιόρθωση ή εφόσον αυτή αποτύχει, θα προβούμε σε δωρεάν αντικατάσταση της συσκευής με άλλη συσκευή ίσης αξίας, από τις συσκευές που διαθέτουμε στην ελληνική αγορά κατόπιν αιτήματος του τελικού πελάτη εντός της προαναφερόμενης περιόδου εγγύησης.

5. Η εκπλήρωση της εγγύησης δεν επεκτείνει ούτε ανανεώνει την περίοδο εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης για τα εγκατεστημένα ανταλλακτικά λήγει μαζί με την περίοδο εγγύησης για ολόκληρη τη συσκευή.

6. Επιπρόσθετες ή άλλες αξιώσεις (ειδικότερα αξιώσεις για ζημίες πέραν της συσκευής), αποκλείονται, στο βαθμό που η ευθύνη δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο.

Οι παρόντες όροι εγγύησης ισχύουν για συσκευές που αγοράστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία σε Ελλάδα & Κύπρο.

Εάν μια συσκευή αποστέλλεται και τίθεται σε λειτουργία σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΖΕΣ («χώρα προορισμού»), η οποία συσκευή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις (π.χ. τάση, συχνότητα, τύποι καυσίμων κλπ.) για τη χώρα προορισμού και η οποία είναι κατάλληλη για τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές συνθήκες, θα ισχύουν οι όροι εγγύησης της χώρας προορισμού, εφόσον διαθέτουμε δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα αυτή.

Εάν η συσκευή αποστέλλεται σε χώρες εκτός της ΕΕ/ΕΖΕΣ, η εγγύηση παύει να ισχύει.